ข่าวประจำเดือน มกราคาคม 2561

31  มกราคม  2561  นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิด "การฝึกอบรม การปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2" ระหว่างวันที่ 31 ม.ค - 2 ก.พ 2561 ห้องทีเค.คอนเวนชั่น    โรงแรมทีเค.โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

31  มกราคม  2561    พันตำรวจเอกไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้เดินทางเป็นประธานเปิด "การประชุมมอบนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์การ" ห้องกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

29     มกราคม   2561    พันตำรวจเอก ดร. ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน "โครงการสัมมนา การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตามพระราชบัญญัตการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 มกราคม 2561 ห้องทีเค.คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชัน ถ. แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

26 มกราคม 2561 พลตำรวจตรี ประสิทธิ์ เฉลิมวุฒิศักดิ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธี "โครงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับร่างประกาศ คณะกรรมการว่าด้วยฉลาก " เรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับฉลากสินค้าที่ควบคุมฉลาก และกำหนดสินค้าให้เป็นสินค้า ที่ควบคุมฉลาก พ.ศ. .... " โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี ห้อง ทีเค. คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

23   ธันวาคม   2561   คุณภัทรานิษฐ์   ถิระประเสริฐชัย   ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดฯ โรงแรมทีเค.พาเลซฯ  ได้มีโอกาสต้อนรับ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิด  " โครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรุงเทพมหานคร " รุ่นที่  1  โซนกรุงเทพเหนือ โดยจัดขึ้นที่ห้องราชาวดี  โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล & คอนเวนชั่น  ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

20 มกราคม 2561 นายแพทย์ ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย ได้เป็นประธานเปิดงาน "หลักสูตรนักบริหารอนามัยสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพ รุ่นที่3"โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2561 ห้องกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรมทีเค.พาลเซ โฮเทล&คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ พฯ กรุงเท

 

 

22 มกราคม 2561 แพทย์หญิง มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ได้เป็นประธานเปิดงาน "โครงการพัฒนาศักยภาพทีมสหวิชาชีพ ในการจัดบริการสำหรับเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิต และจิตเวชเด็กและวัยรุ่น (ในเขตสุขภาพที่4,5 และ6) ซึ่งได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2561 ห้อง ทีเค.คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ