6 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงาน "การอบรม
เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสู
รหมอพืชอัฉริยะ 

6 ธันวาคม 2560 นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เป็นประธานเปิดงาน "การอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืช หลักสูตรหมอพีืชอัจฉริยะฯ" ภายใต้โครงการศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดย นางจิระนุชชาญณรงค์กุล ผอ. กองส่งเสริมการอารักขาพืชฯ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ แก่ประธานในพิธี โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-10 ธันวาคม 2560... และพร้อมกันนี้เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันเกิด ท่านผอ. จิระนุช ทางโรงแรมได้เตรียมเค้กวันเกิดเพื่อสร้างความประทับใจแก่ท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยห้องราชาวดี โรงแรมทีเค.พาเลซโฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ