โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ได้ให้การต้อนรับ นางอุมาพร พิมลบุตร รองอธิบดีกรมประมง ประธานพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดการประมงแนวใหม่ ประจำปี2561 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 -30 เมษายน 2561 ขอขอบคุณหน่วยงาน ”กรมประมง” เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้ทางโรงแรมของเราได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไป

26    เมษายน 2561    นายอรุณชัย พุทธเจริญ รองอธิบดีกรมประมง   ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แผนที่เดินเรือ และการประยุกต์ใช้ข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานประมงทะเล" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่  26 - 28  เมษายน 2561
ห้องกัลปพฤกษ์ 1 โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

 

26   เมษายน   2561   นายแพทย์ ภาสกร ชัววานิชศิริ   รองอธิบดีกรมการแพทย์ได้ให้เกียรติเป็ประธานเปิดงาน การฝึกอบรม "โครงการฝึกอบมการพัฒนา และเสริมสร้างความแข็งแรงการควบคุมภายใน" โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 -27 เมษายน 2561ห้องราชาวดี โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

25   เมษายน   2561    พบสื่อมวลชน ไทยรัฐ นำทีมโดย คุณภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย 
Director of Marketing ,คุณสุชาดา พุทธเจริญ Director of Sales และทีม PR โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention ขอขอบคุณ “ไทยรัฐ” เป็นอย่างสูงนะคะ ที่ให้การต้อนรับ ทีม PR & Marketing TK. Palace Hotel & Convention อย่างอบอุ่น

ข่าวประจำวันที่ 19 เมษายน 2561

19 April 2018   Party   Dinner   “  AFS  Spirit  Streng thening  Aloha  Party  2018 ”   ขอขอบคุณ หน่วยงาน  AFS  THAILAND   เป็นอย่างสูงนะคะ  ที่ให้ทางโรงแรม   TK. Palace Hotel & Convention ของเรา ได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไปค่ะ

ข่าวประจำวันที่ 4 เมษายน 2561

คุณภัทรานิษฐ์   ถิระประเสริฐชัย   Director  of   Marketing  , คุณสุชาดา   พุทธเจริญ   Director  of  Sales และทีม PRโรงแรม TK. Palace Hotel & Convention เข้าพบสื่อมวลชน PPTV HD 36  ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะคุณภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย Director of Marketing ,คุณสุชาดา พุทธเจริญ Director of Sales และทีม PR โรงแรม TK. Palace Hotel & Convention เข้าพบสื่อมวลชน PPTV HD 36ขอขอบพระคุณ เป็นอย่างสูง ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะ

 

ข่าวประจำวันที่ 2 เมษายน 2561

      โรงแรมทีเค พาเลช โฮเทล&คอนเวนชั่น ได้ให้การต้อนรับ นายแพทย์ โอภาส การย์วิทพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ด้านสาธารณสุขในระดับพื้นที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นและกระทรวงสาธาณสุขขอขอบคุณหน่วยงาน "กระทรวงสารณสุข" เป็นอย่างสูงนะค่ะที่ให้ทางโรงแรมของเราได้ดู

แลและให้บริการหน่วยงานของท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไป