ข่าวประจำวันที่ 30 พ.ค. 2561

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) โดย ดร.ธนิต ชังถาวร รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากรากฐานชีวภาพ จัดอบรม การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์ จากความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภายใต้ Thailand 4.0 ณ ห้องทีเค คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ

ข่าวประจำวันที่ 24 พ.ค. 2561

ภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สุชาดา พุทธเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย รินรดา วงศ์เมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และ ศิรินุช ผ่องคณะ เข้าเยี่ยมสวัสดี กองบรรณาธิการสำนักข่าวบางกอกทูเดย์ และนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ถ.วิภาวดีรังสิต 17 โดยมี ภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร และ จุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับ

ข่าวประจำวันที่ 24 พ.ค. 2561

ภัทรานิษฐ์ ถิระประเสริฐชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สุชาดา พุทธเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายขาย รินรดา วงศ์เมือง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย และ ศิรินุช ผ่องคณะ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าเยี่ยมสวัสดี กองบรรณาธิการสำนักข่าวบางกอกทูเดย์ และนิตยสาร Bangkok Wealth & Biz ถ.วิภาวดีรังสิต 17 โดยมี ภูวนารถ ณ สงขลา บรรณาธิการบริหาร และ จุมพล โพธิสุวรรณ รองบรรณาธิการบริหาร ให้การต้อนรับงสิต

ข่าวประจำวันที่ 23 พ.ค. 2561
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมการเกษตร ผู้รับผิดชอบงานส่งเสริมเคหกิจเกษตร (Home&House Care) โดยมี นางภาณี บุญยเกื้อกูล ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร กล่าวรายการ ระหว่างวันที่ 20-25 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องทีเค คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวประจำวันที่ 23 พ.ค. 2561561
นายจีระศักดิ์ ศรีพรหมมา รองอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์  สินค้า และบริการของคนพิการ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรา 35 รุ่นที่ 1 โดยมี นางสาวเสาวลักษณ์ วิจิตร เป็นผู้บรรยาย การส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิด้านอาชีพของคนพิการ ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 2 โรงแรมทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ข่าวประจำเดือน 23 พ.ค. 2561561
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค) จัดสัมมนา โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แนวยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)   โดยนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ทำพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วย นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้อำนวยการสำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค และ นายจิติภัทร์ บุญสม ผู้อำนวยการส่วนประสานงานภาครัฐและเอกชน  ร่วมชี้แจงรายละเอียดของแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภคแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  ณ ห้องราชาวดี โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

 

 

ข่าวสารประจำเดือน 16 พฤษภาคม 2561

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.)จัดสัมมนา นโยบาย ทิศทางและยุทธศาสตร์ของสำนักงาน ป.ป.ท. ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมี พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.กล่าวเปิดโครงการสัมมนาฯ พร้อมด้วยการบรรยายจาก นายประยงค์ ปรียาจิตต์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ณ ห้องราชาวดี โรงแรม ทีเคพาเลซ โรงแรม ทีเคพาเลซ โฮเทลแอนด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ

 

ข่าวสารประจำเดือน 11 พฤษภาคม 2561

คุณทวีศักดิ์ พันธุ์เสงี่ยม ประธานกรรมการ คุณธีระพัฒน์ พันธุ์เสงี่ยม รองประธานกรรมการ พร้อม ผู้บริหาร และพนักงาน โรงแรม TK.Palace Hotel & Convention ร่วมทำบุญโรงแรมเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ โรงแรม TK.Palace Hotel & Convention ถนนแจ้งวัฒนะ

 

 

ข่าวสารประจำเดือน 8 พฤษภาคม 2561

โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ให้การต้อนรับนายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมคณะ ในงานสัมมนา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนความเข้มแข็งขององค์กรคนพิการ ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2561

ข่าวสารประจำเดือน 3 พฤษภาคม 2561

โรงแรมทีเค.พาเลซ โฮเทล & คอนเวนชั่น ให้การต้อนรับ นาวาอากาศตรี บุญเรือง ไตรเรืองรัตน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ประธานพิธีเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานทางวิชาการ สายงานการพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2561 ขอขอบคุณหน่วยงาน ”กรมสุขภาพจิต” เป็นอย่างสูง ที่ให้ทางโรงแรมของเราได้ดูแลและให้บริการหน่วยงานของท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้ดูแลและให้บริการในโอกาสต่อไป

ข่าวสารประจำเดือน 3 พฤษภาคม 2561

TK. Palace Hotel & Convention