ข่าวสารประจำเดือน

โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จัดกิจกรรมตลอดเดือนมิถุนายน 2561 “Like & Share รอลุ้นรับ” เพียงลูกค้ามาใช้บริการที่ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถ่ายภาพ บริเวณหน้า TK Coffee&Bakery โพสต์ลงหน้าแฟนเพจตัวเอง #TKPalaceHotelConvention #TKCoffeeBakery
ลุ้นรับเครื่องดื่ม ชา กาแฟ & เบเกอรี่ 1 ชุด

 

ข่าวประจำวันที่    25 มิถุนายน 2561

พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการตำรวจ เปิดอบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านการสืบสวน สอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องทีเค พาเลซ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น

ข่าวประจำวันที่   14   มิถุนายน  2561

พันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นประธานสัมมนาโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท.ในการดำเนินการตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 โดยมี นายชัยวัฒน์ เหลืองเมฆา ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ กล่าวรายงาน ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

วันที่   12  มิถุนายน   2561

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พร้อมทำเวิร์คช็อป แผนการปฏิบัติงาน ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

นายประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงดอนเมือง เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระทรวงการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ห้องราชาวดี โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ

วันที่ 8 มิถุนายน 2561

น.ส.อัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของข้าราชการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (Spec.) ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น ถนน แจ้งวัฒนะ

 

วันที่ 6 มิถุนานยน 2561

นายไพฑูรย์ สกุลช่างเสนาะ ผู้อำนวยการ ฝ่ายสำนักงาน กกพ.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้ความเข้าใจ “บทบาทหน้าที่ กกพ.และ คพข.กับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้ไฟฟ้า” โดย ฝ่ายสำนกงาน กกพ.ประจำเขต 13 (กรุงเทพมหานคร)และ คพข.เขต 13 (กรุงเทพมหานคร) ณ ห้อง ทีเค คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

วันที่ 6 มิถุนานยน 2561

พล.ต.ต.สุรพล อยู่นุช รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เป็นประธานเปิด โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้กับข้าราชการตำรวจ ด้านการสืบสวน สอบสวน และปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทั่วประเทศ รุ่นที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๕-๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ห้องราชาวดี โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2561

คุณสุรพงษ์ พรมเท้า รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง ปี 2561 ภายใต้แนวคิด “ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ เพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 1 โรงแรม ทีเค พาเลซ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะฒนะ