ข่าวสารประจำเดือน กันยายน 2561

ข่าวประจำวันที่ 13 กันยายน 2561

นายศุภกร มูลสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงสาธารณสุข เปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว(OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง โดยมีตัวแทนหมู่บ้านOTOP จากจังหวัดต่าง ๆ ร่วมงาน ณ Hydrangea 2-3 อาคาร Grand Convention โรงแรม TK Palace @ Convention

ข่าวประจำวันที่ 8 กันยายน 2561

นาวาอากาศเอกสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิด กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ มี คุณอนุวัตร ศรีไชโย รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กล่าวรายงาน พร้อมบรรยายโดยวิทยากร พลเอกศรุต นาควัชระ กรรมการบริหารมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณณสูลานนท์ และคณะ ณ ห้อง ไฮเดรนเยีย 2 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

คุณปิยะพันธุ์ อุดมศิลปะ รองอัยการสูงสุด เป็นประธานเปิดโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพและการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานห้องสมุดสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง” โดยมี คุณกฤษฎา บุณยสมิต อธิบดีอัยการ สำนักงานวิชาการ กล่าวรายงาน ณ ห้องไฮเดรนเยีย 3 อาคารแกรนด์ คอนเวนชั่น โรงแรม ทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น

 

ข่าวประจำวันที่ 6 กันยายน 2561

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานจัดประชุมหลักเกณฑ์แนวทางการจ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2561 ณ ห้องไฮเดรนเยีย 3 อาคารแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น